close

NGUYỄN HỮU HẢI

Sinh năm: 1962 tại Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vô tuyến điện, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp 

Tin nổi bật