Dự án Tê Giác Trắng H5

  • Khách hàng: Hoang Long JOC
  • Phạm vi công việc: EPCIC
  • Thời gian: 03/2014 – 08/2015
  • Hạng mục công việc: 01 WHP, Drilling Wellbay Module, 21km pipelines
  • Khối lượng: ~ 4,000 MT

te giac trang h5 project