Dự án Sư Tử Trắng FF Giai đoạn 1

  • Khách hàng: Cửu Long JOC
  • Phạm vi công việc: EPCIC
  • Thời gian triển khai: 01/2015 – 09/2016 (tentatively)
  • Hạng mục công việc: 01 WHP, 01 LQ, Jacket & Piles
  • Khối lượng: ~ 11,250 MT

Su Tu Trang FF Phase 1