Dự án Heera Development

  • Khách hàng: ONGC (Operator) – AFCONS (Main Contractor)
  • Phạm vi công việc: pC
  • Thời gian: 04/2013 – 11/2014
  • Hạng mục công việc: 01 Central Processing Platform
  • Khối lượng: ~ 8,500 MT

heera development project