Dự án Hải Sư Trắng/ Đen

  • Khách hàng: Thăng Long JOC
  • Phạm vi công việc : EPCIC
  • Thời gian: 07/2011 – 05/2013
  • Hạng mục: 02 WHPs, 02 Jackets, 02 Drilling Decks, Piles,, subsea templates, infield pipeline (6”, 8”, 10”) x 36 km
  • Khối lượng: ~ 7,000 MT

hai su trang-den