Dự án Ghana FPSO

GÓI 1:

 • Khách hàng: ENI (Ghana) SPA
 • Nhà thầu chính: Yinson Production
 • Phạm vi công việc: EPC
 • Thời gian triển khai: 03/2015 – 03/2016 (tentatively)
 • Hạng mục công việc: 02 modules (MM1, MM2)
 • Khối lượng: ~ 3,000 MT

GÓI 2:

 • Khách hàng: ENI (Ghana) SPA
 • Nhà thầu chính: Kanfa Group
 • Phạm vi công việc: pCT
 • Thời gian triển khai : 03/2015 – 04/2016 (tentatively)
 • Hạng mục công việc: 04 modules (MG1, MP1, MU1, MI2)
 • Khối lượng: ~ 2,000 MT

Ghana FPSO