Dự án Biển Đông 1

  • Khách hàng: Biển Đông POC
  • Phạm vi công việc : EPCIC
  • Thời gian: 03/2010 – 11/2012
  • Hạng mục công việc : 01 CPP, 01 WHP, 01 CPP Jacket & Piles, Pipeline & subsea cables
  • Khối lượng: ~ 35,000 MT
  • Mực nước sâu: 133m
  • Subsea: 12” Cladded pipe x 21km, 26”x3.5km, 20”x45km, 20”& 26” SSVI and Umbilical, Flexible Pipelines x 6km, Subsea cable x 12km.
  • Khối lượng khối thượng tầng: 13,600 MT
  • Khối lượng chân đế: 11,500 MT
  • Khối lượng cọc: 4,500 MT

bien dong 1 project