Điều lệ Tổng công ty

Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (22/01/2019)

2019 Dieu le Tong cong ty Co phan Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam

Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (05/06/2018)

2018 Quy che quan tri noi bo Tong cong ty CP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam

Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (05/06/2018)

2018 Dieu le Tong cong ty CP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam

Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (22/02/2017)

2016_Dieu le Tong cong ty Co phan Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam