Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30, thứ Sáu, ngày 28/6/2019 (Đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30).

2. Địa điểm: Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PTSC (mã PVS) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/3/2019.

4. Nội dung:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị;

– Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

– Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

– Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;

– Báo cáo của Ban Kiểm soát;

– Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

– Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

– Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban KS;

– Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

– Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

 

5. Ghi chú:

– Ngày 10/6/2019, Tổng công ty PTSC đã gửi Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2019. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Tổng công ty PTSC. (Quý Cổ đông khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) (bản chính) và mang Thư mời để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền).

– Để công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Tổng công ty theo số fax: 028.39102929, email: duyennguyen@ptsc.com.vn (Ms. Nguyễn Hoàng Duyên), điện thoại: 028.39102828 (Ext: 8155) hoặc địa chỉ Tổng công ty PTSC tại Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM. Thời gian đăng ký từ ngày 12/6/2019 đến 17 giờ 00, ngày 25/6/2019.

– Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, Phiếu đề nghị bổ sung nội dung và các thông tin liên quan khác trên website của Tổng công ty: www.ptsc.com.vn, hoặc nhận trực tiếp tại trụ sở của Tổng công ty, kể từ ngày 12/6/2019.

Trân trọng.

 

Đính kèm:

01. Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 – 703/TB-DVKT ngày 11/6/2019

02. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

03. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

04. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019