Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như Đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 2020 03 09_Thong bao ngay Dang ky cuoi cung thuc hien quyen du hop DHDCD 2020_246 TB DVKT BTK.