Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trụ sở: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO

          V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

– Thời gian tổ chức  :   8h30 Thứ Năm ngày 28/4/2016 (Đón tiếp cổ đông từ 7:30)

– Địa điểm  :   Khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, Thành phố Vũng Tàu

– Đối tượng  tham dự  :   Cổ đông sở hữu cổ phiếu của PTSC (mã PVS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2016.

– Nội dung  : xem xét thông qua

  1. Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
  2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016
  3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
  4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
  5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch tài chính năm 2016
  6. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ
  7. Tờ trình thông qua nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  8. Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2016
  9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ghi chú:

a)  Ngày 04/4/2016 Tổng công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2016 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 23/3/2016. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Tổng công ty.

b)  Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 22/4/2015, về PTSC theo số fax: 08.39102929; Email: tuyenntt@ptsc.com.vn (Ms.Tuyền), hoặc địa chỉ Tổng công ty tại: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

c)  Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC theo địa chỉ:www.ptsc.com.vn  hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 18/4/2016.

Trân trọng,

2. Giay xac nhan tham du DHCD 2016

3. Giay uy quyen tham du DHCD 2016

Phieu de nghi bo sung noi dung DHCD 20160