Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như tài liệu kèm theo.

Trân trọng.

20170302_TB ngay dang ky cuoi cung quyen tham du DHCD 2017_259 TB DVKT