Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018