Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ  Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Mã chứng khoán PVS xin trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như đính kèm dưới đây. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng,

Phieu de nghi bo sung noi dung DHCD 20160

0. Danh muc tai lieu

1. Chuong trinh Dai hoi

2. Quy che lam viec tại DH

3. The le bieu quyet

4. Bao cao Ket qua hoat dong HĐQT 2016

5. BC ket qua SXKD nam 2015 va Ke hoach năm 2016

6. Bao cao Ban Kiem soat tai DHDCDTN nam 2016

7. TTr thong qua BCTC nam 2015 va Lua chon don vi kiem toan nam 2016

8 TTr thong qua Phan phoi loi nhuan nam 2015 va KH tai chinh 2016

9. TTr thong qua Du thao Dieu le

9.1. Bao cao tom tat cac noi dung sua doi bo sung

9.2. So sanh Dieu le hien hanh va Dieu le de xuat thay doi

9.3 Du thao Dieu le PTSC 2016

10. TTr thu lao cua TV HDQT va BKS

11. TTr nhan su TV HĐQT va BKS

11a Ho so ong Thai Quoc Hiep

11b Ho so ong Pham Van Dung

11c Ho so ong Nguyen Van Dan

11d Ho so ba Bui Thu Ha

12 Du thao NQ DHCD 2016 final