Tin cổ đông

UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (05/04/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được văn bản số 783/UBCK-GSĐC ngày 18/02/2016 về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính như đính kèm. Tổng công ty kính thông báo để Quý cổ đông được

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 (05/04/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp như đính kèm. Để tra cứu các thông tin