Tin cổ đông

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (10/05/2018)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau: Thời gian tổ chức:

Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (05/04/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,   Ngày 04/4/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được công văn số 1808/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp

Công bố ký Hợp đồng với Người có liên quan (29/03/2018)

Kính gửi : Quý cổ đông Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký kết Hợp đồng và Thỏa thuận với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài liệu

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 2017 cho Cổ đông chưa lưu ký (14/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 26/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 115/2018-PVS/VSD-ĐK, Tổng công

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 (01/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Theo kế hoạch công tác của Tổng công ty và các quy định pháp luật, Điều lệ hiện hành, Tổng công ty sẽ dự kiến thực hiện việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau: Tên chứng khoán:

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (08/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như đính kèm. Trân trọng.   20180308_TB ve Ngay DKCC quyen

Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2018 (22/02/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 02/02/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 828/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài

Nghị quyết góp vốn thành lập Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. (13/02/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 13/02/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-DVKT-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Liên doanh PTSC Ca Rong Do Ltd. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền (09/02/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền như đính kèm. Trân trọng,   20180208_Thong bao Ngay DKCC huong

Nghị quyết tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 (25/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 25/01/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-DVKT-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017. Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Nghị

Công bố ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (20/11/2017)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng số 313-2017/PTSC-TCKT/HĐ về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói

Thông báo Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 cho cổ đông chưa lưu ký (16/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 29/9/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 1117/2017-PVS/VSD-ĐK,

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền như đính kèm. Trân trọng,   20170914_TB Ngay DKCC thuc hien quyen nhan

Công bố Nghị quyết chi trả cổ tức 2016 (14/09/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 14/9/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-DVKT-HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết nói trên như đính kèm. Trân

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc (24/08/2017)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 24/8/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 518/QĐ-DVKT-HĐQT, để bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý

Công bố ký Hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017 (21/06/2017)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng số 167-2017/PTSC-TCKT/HĐ về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty trân trọng kính gửi

Công bố Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát (14/06/2017)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 12/6/2017, Ban Kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 339/NQ-DVKT-BKS về việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Tổng công ty trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông Nghị

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc (23/05/2017)

Kính gửi Quý cổ đông Ngày 22/5/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 313/QĐ-DVKT-HĐQT, 314/QĐ-DVKT-HĐQT và 315/QĐ-DVKT-HĐQT để bổ nhiệm lại các ông Lê Mạnh Cường, ông Nguyễn Trần Toàn và ông Nguyễn Văn Mậu giữ chức

Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 (30/04/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết Đại hội phiên họp thường niên như đính kèm. Trân trọng, 20170428_Cong bo Nghi quyet cuoc hop DHDCD thuong nien 2017_544 DVKT VP  

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017 (27/04/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 1/2017  và văn bản giải trình chênh lệch kết quả SXKD so với cùng kỳ báo