Tin cổ đông

Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVS (20/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Quyết định số 807/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (12/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 272-2018/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11/12/2018 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20/11/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông, Ngày 20/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như đính kèm. Trân trọng. Đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/11/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 15/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2015). Tổng công ty trân trọng

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (17/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 17/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu (17/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu – như đính kèm. Lý do và mục đích: – Chi

Công bố Nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức theo NQ DHĐCD thường niên 2018 (09/10/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tổng công ty Cổ

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (13/08/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 10/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Trần Hồ Bắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc

Công bố Nghị quyết thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc (10/08/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 07/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-DVKT-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Mậu. Tổng công ty Cổ phần Dịch

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018 (05/07/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng số 131-2018/PTSC-TCKT/HĐ về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niêm năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông

Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (29/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 28/5/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 345/NQ-DVKT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng

Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (25/05/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết Đại hội phiên họp thường niên như đính kèm. Trân trọng,   20180525_Cong bo Nghi quyet cuoc hop DHDCD thuong nien 2018_545 DVKT BTK

Công bố Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (24/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-DVKT-HĐQT ngày 15/5/2018 về việc lập danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty PTSC đã nhận được hồ sơ giới

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (15/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như

Thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (10/05/2018)

THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau: Thời gian tổ chức:

Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (05/04/2018)

Kính gửi Quý cổ đông,   Ngày 04/4/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được công văn số 1808/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp

Công bố ký Hợp đồng với Người có liên quan (29/03/2018)

Kính gửi : Quý cổ đông Ngày 26/3/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký kết Hợp đồng và Thỏa thuận với Người có liên quan. Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài liệu

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức 2017 cho Cổ đông chưa lưu ký (14/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chốt ngày 26/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp số 115/2018-PVS/VSD-ĐK, Tổng công

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 (01/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Theo kế hoạch công tác của Tổng công ty và các quy định pháp luật, Điều lệ hiện hành, Tổng công ty sẽ dự kiến thực hiện việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau: Tên chứng khoán:

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (08/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như đính kèm. Trân trọng.   20180308_TB ve Ngay DKCC quyen