Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (12/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm. Trân trọng. Đính kèm: 271/TB-DVKT-BTK –

Công bố Nghị quyết lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (08/03/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng

Công bố Nghị quyết về Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty (01/02/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 01/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-DVKT-HĐQT về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty – miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông

Công bố Nghị quyết ban hành Điều lệ Tổng công ty (22/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 22/01/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-DVKT-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Việc ban hành Điều lệ

Công bố Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung PVS (11/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Thông báo số 24/TB-SGDHN ngày 08/01/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Tổng công ty Cổ phần Dịch

Công bố thông tin Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu PVS (07/01/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu Tổng công ty số 10/DVKT-BTK ngày 05/01/2019. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm. Trân trọng. Đính

Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVS (20/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Quyết định số 807/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (12/12/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 272-2018/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11/12/2018 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (20/11/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông, Ngày 20/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm cổ phiếu như đính kèm. Trân trọng. Đính kèm:

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20/11/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 15/11/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2015). Tổng công ty trân trọng

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (17/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngày 17/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015. Tổng công ty trân trọng gửi đến Quý

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu (17/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu – như đính kèm. Lý do và mục đích: – Chi

Công bố Nghị quyết triển khai phương án chi trả cổ tức theo NQ DHĐCD thường niên 2018 (09/10/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 08/10/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 595/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triển khai Phương án chi trả cổ tức theo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tổng công ty Cổ

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (13/08/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 10/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Bổ nhiệm ông Trần Hồ Bắc giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty và Quyết định số 469/QĐ-DVKT-HĐQT về việc

Công bố Nghị quyết thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc (10/08/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 07/8/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 456/NQ-DVKT-HĐQT về việc thôi chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với ông Nguyễn Văn Mậu. Tổng công ty Cổ phần Dịch

Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018 (05/07/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký hợp đồng số 131-2018/PTSC-TCKT/HĐ về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niêm năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông

Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng (29/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Ngày 28/5/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 345/NQ-DVKT-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng

Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (25/05/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết Đại hội phiên họp thường niên như đính kèm. Trân trọng,   20180525_Cong bo Nghi quyet cuoc hop DHDCD thuong nien 2018_545 DVKT BTK

Công bố Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (24/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông, Căn cứ Nghị quyết số 280/NQ-DVKT-HĐQT ngày 15/5/2018 về việc lập danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tính đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty PTSC đã nhận được hồ sơ giới

Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (15/05/2018)

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như