Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 13/02/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam nhận được Công văn số 178/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài chính 2020 theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như nêu sau đây.

  • Thời gian công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
  • Thời gian công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Trân trọng.

Đính kèm: 2020_Cong van cua UBCKNN ve viec Gia han thoi gian cong bo BCTC cua PVS_178/UBCK-GSĐC.