Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 22/3/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Công văn số 1374/ĐKKD-THKT ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông nội dung Công văn nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 302/DVKT-BTK – Cong bo gia han thoi gian to chuc hop DHDCD thuong nien nam 2019