Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

 

Ngày 04/4/2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được công văn số 1808/ĐKKD-THKT của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông nội dung công văn nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

 

20180405_CB gia han thoi gian to chuc DHCD 2018_346 DVKT BTK