Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 23/4/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã nhận được Công văn số 2696/ĐKKD-THKT ngày 20/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chấp thuận cho Tổng công ty được gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông nội dung Công văn nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 2020 04 23_Cong bo Cong van Chap thuan gia han hop DHDCD_407 DVKT BTK.