Công bố triệu tập và nội dung dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 11/6/2019, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 315/NQ-DVKT-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và nội dung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như đính kèm. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

 

Đính kèm:

1. Công bố nội dung triệu tập và dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 – 705/DVKT-BTK ngày 11/6/2019

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

3. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị

5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

11. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban KS

12. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ