Công bố thông tin Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu PVS

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Quyết định số 807/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 1417/DVKT-BTK – Cong bo thong tin chap thuan niem yet bo sung co phieu PVS