Công bố thông tin ký Hợp đồng soát xét BCTC bán niên 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 152-2019/PTSC-TCKT/HĐ ngày 19/7/2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty với Đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 908/DVKT-BTK – Công bố thông tin ký HĐ soát xét BCTC bán niên 2019 & kiểm toán BCTC năm 2019