Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ký Hợp đồng số 272-2018/PTSC-TCKT/HĐ ngày 11/12/2018 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 1366/DVKT-BTK – Cong bo ky Hop dong kiem toan BCTC nam 2018