Công bố thông tin Hợp đồng cho thuê Kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn

Kính gửi : Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý cổ đông và nhà đầu tư trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến vấn đề thông tin chấm dứt Hợp đồng cho thuê Kho nổi FPSO PTSC Lam Sơn, ngày 31/3/2017, LSJOC gửi Thư số 86-17 LS/GM cho Tổng công ty thông báo về việc thực hiện quyền chọn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn (vào ngày 30/6/2017).

Tổng công ty trân trọng công bố thông tin nêu trên đến quý Cổ đông và nhà đầu tư như tài liệu đính kèm sau đây.

Trân trọng,