Công bố Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 15/6/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-DVKT-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Quyết định nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 15 06  2019 – Công bố Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Tổng công ty – 728/DVKT-BTK