Công bố Nghị quyết về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty

Kính gửi: Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết số 160/NQ-DVKT-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Gia hạn thời gian tổ chức cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty, liên quan đến việc phòng, chống Dịch bệnh COVID-19 – như Đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 2020 04 13_Nghi quyet Gia han thoi gian to chuc cuoc Hop DHDCD thuong nien 2020 cua TCT_160 NQ DVKT HDQT.