Công bố Nghị quyết lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 2020 03 06_Cong bo NQ lap danh sach tham du DHCD nam 2019_242-DVKT-BTK.