Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng cám ơn quý cổ đông đã quan tâm tới tham dự, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của Tổng công ty, góp phần vào sự thành công của Đại hội thường niên năm 2016.

Tổng công ty kính gửi đến quý cổ đông Nghị quyết và các tài liệu liên quan đã được thảo luận và thông qua như đính kèm.

Trân trọng,

611.DVKT-VP NQ DHDCD 2016