Công bố Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: Quý cổ đông,

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019 như đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 28 06 2019 – Công bố Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Tổng công ty