Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 29/4/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, Hội đồng quản trị đã tín nhiệm bầu ông Thái Quốc Hiệp – Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, Tổng công ty trân trọng kính gửi đến quý cổ đông toàn văn Nghị quyết nêu trên như đính kèm.

Trân trọng,

614.DVKT-VP NQ bau chu tich