Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Xây dựng PTSC

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Ngày 14/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Xây dựng PTSC.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông nội dung Quyết định nói trên như tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

Đính kèm: 2020 05 15_Cong bo Quyet dinh Cham dut Ban Xay dung PTSC_476 DVKT-BTK.