Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 1/2017  và văn bản giải trình chênh lệch kết quả SXKD so với cùng kỳ báo cáo năm trước như đính kèm.

Trân trọng,