Công bố Nghị quyết lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 08/3/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-DVKT-HĐQT về việc Thông qua việc lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 08.3.2019 – Cong bo NQ lap danh sach co dong tham du cuoc hop DHDCD 2019