Công bố Nghị quyết về Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 01/02/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-DVKT-HĐQT về việc Công tác nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty – miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Dũng theo Đơn từ nhiệm cá nhân của Ông Phạm Văn Dũng.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 01 02 2019 – Cong bo Nghi quyet cong tac nhan su HDQT Tong cong ty