Công bố Nghị quyết ban hành Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi Quý cổ đông,

Ngày 22/01/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-DVKT-HĐQT về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Việc ban hành Điều lệ Tổng công ty được thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm cập nhật các thay đổi liên quan đến nội dung Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 77/DVKT-BTK – Cong bo Dieu le Tong cong ty