Thông báo về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

 1. Thời gian tổ chức: 8h30 thứ Sáu ngày 28/4/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 7h30)
 2. Địa điểm: Khách sạn Caravelle, số 19-23, Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty PTSC (mã PVS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/3/2017
 4. Nội dung:
 • Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 • Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 • Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
 • Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2017;
 • Tờ trình Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
 • Tờ trình Thông qua chuyển sàn niêm yết chứng khoán;
 • Tờ trình Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 • Tờ trình Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2017;
 • Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Ghi chú:

 • Ngày 07/4/2017, Tổng công ty PTSC đã gửi Thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2017 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/3/2017. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ Tổng công ty PTSC.
 • Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 26/4/2017, về Tổng công ty PTSC theo số fax: 08.39102929; Email: tuyenntt@ptsc.com.vn (Ms. Nguyễn Thị Thanh Tuyền), hoặc địa chỉ Tổng công ty PTSC tại: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Tổng công ty PTSC theo địa chỉ: ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 12/4/2017.

Trân trọng.

 1_Giay xac nhan tham du DHCD 2017

2_Giay uy quyen tham du DHCD 2017

3_Phieu de nghi bo sung noi dung DHCD 2017

1_Chuong-trinh-Dai-hoi-2017-4.doc