Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cồ đông thường niên 2017

Kính gửi Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm dự thảo các tài liệu nghị sự tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như đính kèm dưới đây. Các tài liệu sẽ liên tục được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng.

0_Danh muc tai lieu

1_Chuong trinh Dai hoi 2017

2_Quy che lam viec The le bieu quyet tại DH

3_Bao cao Ket qua hoat dong 2016 va KH 2017 HĐQT

4_BC ket qua SXKD nam 2016 va Ke hoach năm 2017

5 _Bao cao Ban Kiem soat nam 2016 va ke hoach nam 2017

6_TTr thong qua BCTC nam 2016 va Lua chon don vi kiem toan nam 2017

7_TTr thong qua Phan phoi loi nhuan nam 2016 va KH tai chinh 2017

8_TTr thong qua tang von dieu le 5896 ty

9_TTr thong qua chuyen san niem yet

10_TTr thong qua nhan su HDQT va BKS

10a_SYLL Ong Do Quoc Hoan

10b_SYLL Ba Ho Thi Oanh

11_TTr thu lao cua TV HDQT va BKS

12_Du thao NQ DHCD 2017

Phieu Bieu quyet DHCD 2017