Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo lập danh sách hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2016 như dưới đây:

161123_tb-ngay-dang-ky-cuoi-cung-quyen-nhan-tam-ung-co-tuc-2016_1655-tb-dvkt