Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính Kế toán

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Ngày 17/01/2017, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-DVKT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty (ông Nguyễn Xuân Cường – Trưởng ban Tài chính Kế toán đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc trước đó). Theo đó, ông Nguyễn Quang Chánh – Phó ban Tài chính Kế toán đã được giao nhiệm vụ phụ trách bai Tài chính Kế toán Tổng công ty.

Tổng công ty trân trọng thông báo và gửi kèm quyết định như dưới đây để các Cổ đông được biết.

Trân trọng,