Gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 07/02/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn số 633/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty lập cho năm tài chính 2017 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Thời gian công bố Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính soát xét quý (nếu có): trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính.
  • Thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét Báo cáo tài chính.

Trân trọng.

20170207_Gia han thoi gian cong bo BCTC nam tai chinh 2017_633 UBCK GSDC