Công bố Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh và thành lập Văn phòng Đại diện Tổng công ty tại Hà Nội.

Kính gửi: Quý cổ đông,

Ngày 30/10/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành (i) Quyết định số 606/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội và (ii) Quyết định số 607/QĐ-DVKT-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng Đại diện Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm các Quyết định nói trên đến Quý cổ đông như tài liệu đính kèm.

Trân trọng.

Đính kèm: 20191030_Cong bo Quyet dinh cham dut hoat dong cua Chi nhanh va thanh lap VPDD tai HN_1421 DVKT BTK.