Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông

Ngày 12/01/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-DVKT-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường – Kế toán trưởng Tổng công ty giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định nói trên như đính kèm.

Trân trọng,