Công bố Nghị quyết tạm ứng cổ tức 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng cám ơn sự quan tâm của Quý cổ đông trong suốt thời gian qua.

Ngày 22/11/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 670/NQ-DVKT-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin gửi kèm Nghị quyết nói trên đến Quý cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng,