Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin kính gửi đến các Cổ đông Nghị quyết Đại hội phiên họp thường niên như đính kèm.

Trân trọng,

20170428_Cong bo Nghi quyet cuoc hop DHDCD thuong nien 2017_544 DVKT VP