Công bố chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam xin thông báo đến Quý cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như tài liệu kèm theo.

Trân trọng.

20170214_Cong bo chi tieu KH SXKD nam 2017_174 DVKT VP