Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo Tài chính Quý 1/2017 Công ty Mẹ như đính kèm.

Trân trọng,