Báo cáo thường niên và báo cáo quản trị

Báo cáo thường niên 2018 (11/04/2019)

Kính gửi Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam công bố Báo cáo thường niên 2018 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông thông tin nói trên như đính kèm. Trân

Báo cáo quản trị Năm 2018 (30/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018 như đính kèm. Trân trọng, Đính kèm: 30 01 2019 –

Báo cáo quản trị bán niên 2018 (30/07/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết (6 tháng năm 2018) như đính kèm. Trân trọng,   20180730_Bao cao quan

Báo cáo thường niên 2017 (12/04/2018)

Kính gửi Quý Cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm nội dung Báo cáo thường niên 2017 của Tổng công ty như tài liệu đính kèm. Trân trọng.     Bao cao Thuong nien PTSC 2017

Báo cáo quản trị Năm 2017 (29/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo quản trị Năm 2017 như đính kèm. Trân trọng,   20180129_Bao cao quan tri Nam 2017_107 BC DVKT HDQT

Báo cáo quản trị Bán niên 2017 (31/07/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông   Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo quản trị bán niên 2017 như đính kèm. Trân trọng,   20170728_Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2017_953

Báo cáo quản trị năm 2016 (08/02/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo quản trị năm 2016 như đính kèm. Trân trọng. 20170125_Bao cao quan tri nam 2016_94 DVKT VP

Báo cáo quản trị bán niên 2016 (01/08/2016)

Kính gửi: Quý cổ đông   Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng kính gửi đến quý cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo quản trị bán niên 2016 như đính kèm. Trân trọng,

Báo cáo Thường niên (23/03/2016)

BCTN 2015 BCTN 2014 BCTN 2013 BCTN 2012    

Báo cáo quản trị (23/03/2016)

bao cao quan tri ban nien 2013.PDF 299 kB Bao cao quan tri nam 2012.pdf 705 kB Bao cao quan tri nam 2013_signed.PDF 346 kB Bao cao quan trị ban nien 2015.PDF 5 MB