Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 1/2019 (26/04/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 1/2019 và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2019

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Công ty mẹ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018 (25/04/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1/2019 so với Quý 1/2018 như đính kèm.   Trân

Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 1/2019 (25/04/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 1/2019 như đính kèm. Trân trọng, Đính kèm: 20190425_Cong bo BCTC Cong ty me Q1 2019_493-DVKT-BTK.

Giải trình chênh lệch số liệu Quý 4/2018 của BCTC hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán (22/04/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Giải trình chênh lệch số liệu Quý 4/2018 của BCTC hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán như đính kèm.   Trân trọng, 20190422_Giai

Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (28/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán (15/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 4/2018 (29/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 4/2018 và Điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 4/2018 (29/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 4/2018 và Điều chỉnh Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, giải trình chênh

Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2018 (26/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 3/2018 (23/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ – Quý 3/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 3/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã được soát xét (24/08/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất bán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2018 đã được soát xét (15/08/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2018 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 (30/07/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 2/2017 như đính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2018 (23/07/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 2/2017 như

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2018 (27/04/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 1/2017 như đính

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2018 (26/04/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 1/2017 như

Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017 đã kiểm toán (23/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (19/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2017 (29/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 4/2016 như đính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 /2017 (24/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 4/2016 như