Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán (15/03/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 4/2018 (29/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 4/2018 và Điều chỉnh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, giải trình chênh lệch

Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 4/2018 (29/01/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 4/2018 và Điều chỉnh Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017, giải trình chênh

Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2018 (26/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý 3/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý 3/2018 (23/10/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ – Quý 3/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 3/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã được soát xét (24/08/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2018 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính Hợp nhất bán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2018 đã được soát xét (15/08/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2018 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 (30/07/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 2/2017 như đính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2/2018 (23/07/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 2/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 2/2017 như

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2018 (27/04/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 1/2017 như đính

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2018 (26/04/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Quý 1/2018 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 1/2017 như

Báo cáo tài chính Hợp nhất 2017 đã kiểm toán (23/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 (19/03/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2017 (29/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 4/2016 như đính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 /2017 (24/01/2018)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 4/2016 như

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2017 (27/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 3/2016 như đính

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2017 (24/10/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến các Cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2017 và giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính so với Quý 3/2016 như đính

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC bán niên 2017 so với BCTC bán niên 2016 (15/08/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Giải trình chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét so với Báo cáo tài chính bán

Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên 2017 đã soát xét (15/08/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên năm 2017 đã soát xét như đính kèm. Trân trọng.   20170814_BCTC Hop nhat ban nien 2017 sau

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Bán niên 2017 đã soát xét (08/08/2017)

Kính gửi: Quý cổ đông, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam trân trọng gửi đến Quý cổ đông và Nhà đầu tư quan tâm Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2017 đã soát xét như đính kèm. Trân trọng.   20170807_BCTC Cong ty me Ban